Praktyka

Prawo Cywilne

Dobra Osobiste

Prawa Autorskie

Prawo Pracy

Spadki i postępowania spadkowe

Rozwody i sprawy rodzinne

Prawo Gospodarcze

Prawo Karne

Prawo Cywilne

Analiza umów

Dokonujemy analizy zawartych umów jak również projektów umów mających być zawartych w przyszłości. Analiza obejmuje wykrycie ryzyk związanych z danym typem umowy oraz zabezpieczenie interesów Klien...

więcej

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowan...

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk...

więcej

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re...

więcej

Przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.

Oferujemy przygotowywanie pism procesowych takich jak: - pozwy, - apelacje, - zażalenia, - wnioski (różnego rodzaju), - pozwy przeciwegzekucyjne, - sprzeciwy od nakazu zapłaty, - ...

więcej

Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy Państwu prowadzenie pertraktacji w Państwa imieniu z dłużnikami (lub wierzycielami). Oferujemy również przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wy...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Dobra Osobiste

Zadośćuczynienie za krzywdę.

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytuł...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Zaniechanie naruszeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak również prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się ...

więcej

Naprawienie szkody.

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania s...

więcej

Prawa Autorskie

Ochrona praw autorskich.

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające na...

więcej

Dochodzenie należności autorskich.

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystani...

więcej

Sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

Na zlecenie Klientów przygotowujemy lub analizujemy treść umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta chroniące z zabezpieczające...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Prawo Pracy

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pomagamy Klientom w dochodzeni odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy.

więcej

Roszczenia pracownicze.

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Spadki i postępowania spadkowe

Uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz unieważnienie testamentu.

W ramach usługi prowadzimy sprawy mające na celu uznanie osoby powołanej do dziedziczenia za niegodną. Prowadzimy również postępowania mające na celu unieważnienie testamentu w razie wystąpienia wątpl...

więcej

Sprawy o zachowek

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu uzyskanie przez Klienta zachowku. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy Klienta do przeprow...

więcej

Podział majątku spadkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o dokonaniu podziału spadku. W ramach pomocy prawnej Klienta do przepr...

więcej

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W ramach pomocy prawnej dokonujemy anal...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Rozwody i sprawy rodzinne

Podział majątku dorobkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu podziału majątku wspólnego małżonków. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy niezbędne dokumenty do Sądu oraz dokonujemy analizy m...

więcej

Rozwód

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie Klienta do prowadzenia sprawy o rozwód, w tym przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi na pozew), wniosków dowodowych, wniosków o zabezpieczenie (np. z...

więcej

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów).

więcej

Przygotowywanie pism procesowych

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie pism procesowych takich jak: pozwy np. o alimenty, rozwodowe, apelacje, zażalenia, wnioski oraz inne pisma procesowe.

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Reprezentowanie w sprawach rodzinnych

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed Sądami we wszelkich sprawach o charakterze rodzinnym, w tym miedzy innymi w sprawach rozwodowych, sprawach o alimenty, sprawach o ustalenie kon...

więcej

Alimenty

W ramach usługi oferujemy sporządzenie pozwu oraz prowadzenie sprawy o alimenty w tym o ich podwyższenie lub zmniejszenie. Oferujemy również prowadzenie spraw o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

więcej

Prawo Gospodarcze

Wystosowywanie wezwań.

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa handlowego. Oferujemy doradztwo w formie jednorazowych porad oraz stałej obsługi prawnej.

więcej

Windykacja należności.

W ramach usługi oferujemy dochodzenie na rzecz Klienta należności w tym prowadzenie rokowań przedsądowych, prowadzenie postępowania w tym uzyskiwanie zabezpieczeń należności na rzecz Klienta oraz wspi...

więcej

Przygotowywanie i opiniowanie pism.

W ramach usługi oferujemy przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów prawnych w tym umów cywilnoprawnych, regulaminów, statutów, ugód.

więcej

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, ...

więcej

Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

W ramach usługi przygotowujemy i przeprowadzamy cały proces utworzenia rejestracji podmiotu lub zmian w podmiocie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oferujemy przygotowanie umów,...

więcej

Dochodzenie roszczeń

W ramach usługi oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia wymagalnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przyprowadzamy postępowania Sądowe oraz pertraktacje ugodowe mając...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej

Przygotowywanie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty...

więcej

Prawo Karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.

więcej

Sporządzenie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowych takich jak akt oskarżenia, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje.

więcej

Bronienie w sparwach karnych.

Wramach usługi oferujemy przygotowanie oraz prowadzenie obrony podejrzanego oraz oskarżonego (obwinionego) w procesie karnym przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgo...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu. Doradzamy za po...

więcej