Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Alimenty dla małżonka przed rozwodem

Spis treści

Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu?

Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się świadczenia pieniężnego od drugiego z małżonków jeszcze przed orzeczeniem wyroku rozwodowego, a nawet przed wytoczeniem takiego powództwa.

Czy to alimenty?

Świadczenie to nie jest świadczeniem alimentacyjnym jednak jego cel i charakter jest bardzo zbliżony.

Podstawa prawną takie żądania jest art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiący, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przepis ten daje w praktyce możliwość domagania się zasądzenia przez Sąd określonej kwoty pieniężnej od silniejszego ekonomicznie małżonka na rzecz rodziny o w sytuacji gdy ten odmawia łożenia na rzecz rodziny.

Kto otrzymuje roszczenie o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny i na co?

Choć świadczenie wypłacane jest na rzecz rodziny to oczywiście kwota zostaje przekazana do rąk drugiego małżonka, czyli małżonka ekonomicznie słabszego. Świadczenie może dotyczący wyłącznie małżonka ale również dzieci. Jest to bowiem forma alimentacji na rzecz rodziny.

W praktyce najczęściej ten małżonek który opuścił rodzinę i przez to spowodował pogorszenie jej sytuacji majątkowej zobowiązany zostaje, na żądanie drugiego małżonka, do comiesięcznego łożenia określonej kwoty na potrzeby rodziny. 

Jak dochodzić przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania rodziny (uprawnionych).

Pozew podobnie jak pozew o alimenty jest wolny od opłat.

Zabezpieczenie roszczenia o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Można również żądać udzielenia zabezpieczenia takiego pozwu przez nakazanie stronie pozwanej łożenia określonej kwoty już w czasie trwania procesu.

Świadczenie pieniężne w trakcie sprawy rozwodowej.

Dodatkowo istnieje możliwość żądania udzielenia zabezpieczenia zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego, zarówno na początku postępowania jak i w jego trakcie.

Zabezpieczenie takie udzielane jest na czas trwania procesu czyli do wyroku rozwodowego.

Po rozwodzie świadczenia takie może zostać zastąpione przez orzeczone alimenty na rzecz byłego małżonka.

Kiedy Sąd nakaże przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny ?

Sąd przed podjęciem decyzji w sprawie nałożenia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny prowadzi postępowanie podobne jak w przypadku orzekania alimentów.

Sąd zbada zatem miedzy innymi zdolności zarobkowe obu stron, wysokości koniecznych wydatków, pogorszenie się stopy życiowej oraz potrzeby uprawnionych do świadczenia.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami), – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398).

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne, rozwód.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.