Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Dowody w sprawie o rozwód

Spis treści

Dowody w sprawie o rozwód, co może być dowodem?

Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to też strona postępowania ma dość dużą swobodę w zgłaszaniu wniosków o przeprowadzenie dowodu. Istotne jest to aby zgłaszane dowody pomogły Sadowi w ustaleniu wszelkich istotnych w danym postępowaniu okoliczności i tym samym prowadziły do ustalenia prawdy.

Dowód z dokumentu w sprawie rozwodowej

Dowody z dokumentu należy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to dokumenty urzędowe są to najczęściej decyzje administracyjne (np. podatkowe), zaświadczenia, wyroki czy odpisy z aktów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu). Dokumenty urzędowe są dowodem tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeżeli zostały sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Dowód z dokumentu urzędowego jest dowodem o największej sile, jednak nie każdy dokument pochodzący od organów władzy publicznej ma charakter dokumentu urzędowego, który wiążąco stwierdza dane okoliczności.

Druga kategoria to dokumenty prywatne. Najczęściej składane do Sądu są zaświadczenia o zarobkach, wydruki bankowe, oświadczenia, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie, rachunki. Dokumenty te stwierdzają istnienie pewnych zdarzeń ale nie mają już takiej mocy dla Sądu jak dokument urzędowy.

Opinie biegłych w sprawach rozwodowych

Należy tu wskazać na istnienie dwóch rodzajów opinie, sądowe oraz prywatne. Opinie sądowe tworzone są na zlecanie Sądu w konkretnej sprawie. W sprawach rozwodowych najczęściej spotykamy się z opiniami Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (OZSS) i dotyczą one szeroko pojętego dobra dziecka. Opinie takie mają za zadanie odpowiedzieć Sądowi na pytania jak należy uregulować kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie, jaka jest wzajemna więź między rodzicami i dziećmi, wskazują również na kompetencje rodziców do opieki nad dziećmi. Wszelkie inne opinie, niż zlecone przez Sąd, określa się prywatnymi. Choć mogą one również wskazywać na wyżej wskazane kwestie mają one jednak niższą moc dowodową niż opinie sądowe.

Opinie prywatne są jednak dobrym narzędziem do przekonania Sadu do naszych racji zwłaszcza, że nierzadko tworzone są przez osoby wpisane na listę biegłych sądowych.

Inne dowody w sprawie rozwodowej

Bardzo często w sprawach rozwodowych poza wyżej wskazanymi dowodami strony zgłaszają dowody np. z dowód z filmu, , fotografii, nagrań dźwięku, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS lub raportów detektywistycznych. Wszystkie te dowody mają duże znaczenie i o ile są zgłaszane na odpowiednie okoliczność możemy przekonać nimi Sąd do naszych racji. Warto jednak wyselekcjonować dowody tak aby nie „zarzucić” nimi Sądu a złożyć tylko takie, które rzeczywiście przyczynia się do uznania przez Sąd naszych racji.

Świadkowie w sprawie rozwodowej

Najpopularniejszym z dowodów są zeznania świadków. Oczywiste jest, że najwięcej o sytuacji małżonków możemy dowiedzieć się właśnie od ich znajomych czy rodziny toteż Sądy dość chętnie przeprowadzają ten rodzaj dowodu (zobacz także: Wysłuchanie dziecka w sprawie rozwodowej). Warto jednak zgłaszając dowód ze świadka pamiętać o tym, że nie każdy może w ogóle być świadkiem w sprawie rozwodowej.

Niedopuszczalne jest powołanie na świadka:

– małoletniego, który nie ukończył 13 lat,

– zstępnego stron (dziecka, wnuka), który nie ukończył 17 lat,

– osoby niezdolnej do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,

– funkcjonariusza bądź wojskowego zobowiązanego do zachowania tajemnicy państwowej,

-przedstawicieli niektórych zawodów w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy (lekarskiej, bankowej, adwokackiej, ubezpieczeniowej) oraz duchownych w zakresie tajemnicy spowiedzi,

-przedstawicieli ustawowych stron oraz osób, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową,

-mediatora, co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej

Przesłuchania stron Sąd w sprawie rozwodowej dokonuje z urzędu i nie jest tu potrzebny wniosek strony o przeprowadzenie tego dowodu. Najczęściej dowód ten zajmuje najwięcej czasu z całego postępowania przez Sądem a to z racji tego , że nikt lepiej nie wie co działo się w trakcie trwania małżeństwa poza samymi małżonkami. Choć zdarzają się sytuacje, w których Sąd odstępuje od przesłuchania jednego z małżonków to jednak są one wyjątkowe i w zasadzie Sąd nie może pominąć przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron choćby ograniczonego do wysłuchania jednego z małżonków.

W przygotowaniu pozwu rozwodowego powołującego odpowiednie dowody, jak też w skutecznym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej warto skorzystać profesjonalnych usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami).

Adwokat Warszawa rozwód.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.