Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Dozór elektroniczny

Spis treści

Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny stacjonarny

System stacjonarnego dozoru elektronicznego jest instrumentem prawnym, pozwalającym na odbywanie przez osobę skazaną kary pozbawienia wolności w sposób zastępczy, w przyjaznym i znanym mu środowisku – we własnym miejscu zamieszkania, wśród bliskich sobie osób. Ma on na celu zabezpieczenie skazanego przed demoralizującym wpływem środowiska przestępczego, jakiemu zostałby on poddany w przypadku osadzenia w zakładzie karnym.

Czym jest system dozoru elektronicznego?

Istotą dozoru elektronicznego jest kontrola zachowania skazanego sprawowana przez organy karne przy użyciu odpowiednich środków technicznych, takich jak:

1) centrala monitorowania,

2) system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący),

3) nadajniki,

4) rejestratory stacjonarne i przenośne.

Poprzez stosowanie systemu dozoru elektronicznego organy karne są w stanie kontrolować przebywanie przez skazanego we wskazanym przez sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

Wskazać trzeba, że instytucja dozoru elektronicznego uregulowana jest w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 53 z późn. zm.).

Rodzaje dozoru elektronicznego

Kodeks karny wykonawczy wyróżnia trzy rodzaje dozoru elektronicznego, a mianowicie:

1) dozór mobilny – polegający na kontrolowaniu bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie on przebywa,

2) dozór zbliżeniowy – polegający na kontrolowaniu zachowywania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd,

3) dozór stacjonarny – polegający na kontrolowaniu przebywania przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (art. 43b § 3 kkw).

Przesłanki zastosowania stacjonarnego dozoru elektronicznego

Przesłanki zastosowania stacjonarnego dozoru elektronicznego podzielić można na techniczne oraz osobowe.

Istota pierwszych z nich sprowadza się do tego, że kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi (art. 43h § 1 kkw).

Podkreślić trzeba, że jeżeli osoba mająca zostać poddana systemowi stacjonarnego dozoru elektronicznego zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem jego rozpoczęcia jest uprzednia ich pisemna zgoda, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

Z kolei katalog przesłanek osobowych, które umożliwiają zastosowanie wobec skazanego dozoru elektronicznego, obejmuje następujące elementy:

1) wobec skazanego zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy,

2) przestępstwo, na podstawie którego nastąpiło skazanie, nie zostało dokonane w warunkach multirecydywy,

3) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,

4) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

5) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na taką formę odbywania kary,

6) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

6) w przypadku skazanego, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary w zakładzie karnym – jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie zamkniętym,

6) w przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym – jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego (art. 43la kkw).

Dozór elektroniczny może zostać także zastosowany wobec skazanego, w stosunku do którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Postępowanie w przedmiocie zastosowania systemu dozoru elektronicznego

Pozwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego udziela sąd penitencjarny na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora, sądowego, kuratora zawodowego, bądź też dyrektora zakładu karnego. Właściwy miejscowo jest ten sąd, który znajduje się w okręgu zakładu zamkniętego, w którym skazany przebywa.

Sąd jest zobowiązany do wydania postanowienia w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku. Na orzeczenie odmowne służy zażalenie, przy czym mogą z nim wystąpić wszystkie te podmioty, które były uprawnione do złożenia wniosku.

W sprawach o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz w innych sprawach karnych zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.