Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Dział spadku

Spis treści

Jak odbywa się dział spadku?

Dział spadku ma na celu zniesienie wspólności majątku spadkowego i wskazanie, jakie poszczególne, wchodzące w jego skład przedmioty majątkowe przypadną na wyłączną własność poszczególnych spadkobierców.

Podkreślić trzeba, że dział spadku jest następnym krokiem po uzyskaniu przez spadkobierców aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie bądź postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, które ustanawiają osoby wchodzące do grona spadkobierców oraz określają ich udział w majątku spadkowym.

Sposoby działu spadku

Zgodnie z polskim prawem, dział spadku może nastąpić:

 

 

1) w drodze umowy,

lub

2) w drodze postępowania sądowego.

W każdym z tych przypadków, może on przybrać postać:

 

1) podziału rzeczy wspólnej (tzw. podział w naturze) poprzez przyznanie poszczególnych przedmiotów poszczególnym spadkobiercom, stosownie do ich udziałów w spadku,

 

2) przyznania rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli bądź niektórym z nich, z jednoczesnym nałożeniem na nich obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców,

 

3) licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny), polegającą na sprzedaży przedmiotów majątkowych wchodzących w skład masy spadkowej i podziale uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy spadkobierców, proporcjonalnie do ich udziałów w spadku.

Dział spadku na podstawie umowy

Ten sposób podziału spadku może zostać zastosowany tylko i wyłącznie wtedy, gdy zachodzi pełna zgodność pomiędzy spadkobiercami w zakresie sposobu, w jaki ma to nastąpić.

Warunkiem jest także brak sprzeczności takiej umowy z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Jej zawarcie może nastąpić w dowolnej formie, najlepiej pisemnej, chociażby dla celów dowodowych. Umowa taka powinna zawierać szczegółowy wykaz elementów masy spadkowej, wyraźne wskazanie poszczególnych przedmiotów majątkowych, jakie podlegają działowi, określenie ich wartości oraz wskazanie sposobu samego podziału. Poza tym, koniecznym jej elementem jest umieszczenie zapisu o szczegółowym podziale elementów masy spadkowej, poprzez wskazanie, jakim spadkobiercom przypadają na własność poszczególne przedmioty majątkowe.

W przypadku, gdy wartość uzyskanych przez jedną ze stron elementów majątkowych  nie odpowiada ściśle wielkości jej udziału w spadku, strony mogą przewidzieć odpowiednie dopłaty lub spłaty w celu ich wyrównania. 

Pamiętać jednak trzeba, iż w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest nieruchomość, wówczas niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, pod rygorem  nieważności zawartej w innej formie umowy z mocy samego prawa. Oznacza to, że nie wywoła ona żadnych skutków prawnych.

Sądowy dział spadku

Jeżeli współspadkobiercy nie są w stanie dojść do porozumienia w przedmiocie sposobu działu spadku, wówczas niezbędne jest pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o dział spadku

Odpowiedni wniosek w tym przedmiocie może złożyć każda osoba, która jest zainteresowana w wyniku takiego postępowania, a więc współspadkobierca, nabywca udziału spadku lub wierzyciel spadkobiercy.

Wniosek o dokonanie sądowego działu spadku może zostać złożony w każdym czasie, gdyż uprawnienie to nie ulega przedawnieniu.

Właściwość sądu

Właściwy do merytorycznego rozpoznania takiej sprawy w postępowaniu nieprocesowym jest tzw. sąd spadku, którym co do zasady jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie da się go ustalić, wówczas sprawę takiego rodzaju rozpoznaje sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku możliwości ustalenia właściwości we wskazany uprzednio sposób, odpowiedni do prowadzenia postępowania działowego jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Pamiętać jednak trzeba, że  na żądanie jednego z uczestników postępowania o dział spadku, sąd spadku może przekazać sprawę:

1) sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy lub jego znaczna część,

lub

2) sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Co powinien zawierać wniosek o dział spadku

Wniosek o wszczęcie postępowania powinien zawierać dokładny spis składników majątku spadkowego, który ma zostać podzielony między spadkobierców. Wnioskodawca powinien także przedstawić propozycję podziału spadku.

 

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić również dowody, które będą w stanie potwierdzić taki stan rzeczy.

Postępowanie o dział spadku

W trakcie postępowania działowego, zadaniem sądu jest ustalenie składu i wartości spadku ulegającego podziałowi.

Podkreślić trzeba, że skład spadku ustalany jest według stanu z chwili jego otwarcia, a więc śmierci spadkodawcy, zaś jego wartość – według cen obowiązujących w chwili orzekania przez sąd o dziale.

W sprawach o dział spadku i innych sprawach zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.