Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Fundusz Alimentacyjny, jak uzyskać świadczenie?

Spis treści

Gdy nie można ściągnąć alimentów od zobowiązanego rodzica można wystąpić do Funduszu alimentacyjnego o wypłatę świadczenia. Fundusz Alimentacyjny warunki.

Gdy egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna lub np. zobowiązany przebywa za granica i unika płacenia alimentów (nie można ustalić adresu zobowiązanego lub Państwo w jakim przebywa dłużnik odmawia prowadzenia egzekucji) możliwe jest otrzymania świadczenia bezpośrednio z funduszu.

Niestety aby otrzymać świadczenie nie można przekroczyć ustalonego kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 725 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym.

Jeśli rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego zakłada się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS.

Fundusz Alimentacyjny wniosek.

W imieniu uprawnionego do alimentów występuje opiekun prawny (najczęściej rodzic) o wypłatę świadczenia z Funduszu.

Dochód oblicza się na podstawie deklaracji PIT lub oświadczenia.

Wniosek składany jest do właściwej komórki organizacyjnej w danej gminie.

Fundusz Alimentacyjny link do wniosku:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wniosek_FA.pdf/3877ad7b-01da-4cd3-41ca-7d24fb66521a

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;

2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;”,

3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu:

• umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,

• dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

• oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej (druk do pobrania przy pobieraniu wniosku),

• kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu),

• dokument potwierdzający uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

• kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu),

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu:

• kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),

• dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy),

• kopia decyzji potwierdzająca datę wyrejestrowania działalności gospodarczej (oryginał do wglądu) • zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego,

• dokument potwierdzający utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

• kopia decyzji przyznającej rentę rodzinną w przypadku jej pobierania (oryginał do wglądu).

Fundusz Alimentacyjny wysokość świadczenia.

Wysokość świadczenia Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów jednak nie wyższe niż 500 zł. W przypadku jeżeli alimenty są niższe uprawniony otrzymuje pełną kwotę alimentów, w innym przypadku 500 zł.

Do kiedy świadczenie?

Świadczenie z Funduszu wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku, gdy uprawniony kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej świadczenie będzie mu przysługiwało do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie może być również przyznane bezterminowo – w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek nie podlega opłacie

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.