Jak sporządzić pozew o zaniechanie naruszeń posiadania?

17:23:09 03-08-2021
pozew

W jaki sposób przygotować pozew o zaniechanie naruszeń posiadania?

W życiu codziennym dochodzi do wielu wykroczeń lub wszczynane są postępowania, które są bezprawne.  W takiej sytuacji osoba poszkodowana może ubiegać się o zaniechanie naruszeń i wnioskować o przywrócenie stanu pierwotnego. Podpowiadamy jak sporządzić pozew by skutecznie rościć swoich praw, a w konsekwencji wygrać sprawę w sądzie.

Czym jest zaniechanie naruszeń?

W terminologii prawniczej zaniechanie naruszeń, czyli roszczenie negatoryjne to roszczenie, którego celem jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem i  zaniechanie wszelkich naruszeń. Podstawą wspomnianego roszczenia jest trwałe wkraczanie w sferę uprawnień właściciela przez osobę do tego nieuprawnioną, jego warunkiem jest brak pozbawienia właściciela faktycznej władzy nad rzeczą. Zaniechanie naruszeń nie obejmuje skutków usunięcia wyrządzonej szkody co oznacza, że wszelkie negatywne konsekwencje dokonane przez osobę nieuprawnioną nie zostaną usunięte na skutek postępowania. Celem jest więc zaprzestanie ingerencji osób nieuprawnionych w sferę właściciela i jego własność. Do najczęstszych spraw w tym zakresie zalicza się powództwa w zakresie naruszania nieruchomości.

Pozew o zaniechanie naruszeń

Osoba, której własność jest naruszana lub ograniczają jest jego życiowa sfera ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o zaniechanie naruszeń wobec osoby ingerującej w prywatność pozywającego. Stosowny pozew sporządza kancelaria na podstawie obowiązujących zasad prawa oraz zgodnie z obowiązującym wzorem powództwa. W przypadku powództwa z tytułu naruszania posiadania nieruchomości w pozwie powinny znaleźć się dane na temat adresu nieruchomości, numer Księgi Wieczystej wraz ze wskazaniem jednostki sądowej prowadzącej księgę. W pozwie należy wskazać również świadków, którzy wezmą udział w postępowaniu oraz uzasadnienie pozwu.