Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach?

Spis treści

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Klientów banków, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie tzw. kredytu frankowego, spotkały bardzo duże trudności finansowe. Wiążą się one z gwałtownym wzrostem kosztów ich spłaty, spowodowanym zwiększeniem wartości waluty, z którą były związane, a więc franka szwajcarskiego. Jedynym sposobem, na uniknięcie takiej sytuacji jest doprowadzenie do unieważnienia zawartej z bankiem umowy kredytowej.

Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego?

Aby uzyskać unieważnienie kredytu frankowego konieczne jest wystąpienie o unieważnienie zawartej z bankiem umowy kredytowej. Jego istota polega na żądaniu, aby Sąd uznał, iż umowa taka nigdy nie obowiązywała, a więc de facto nie weszła w życie.

W takim wypadku, na mocy orzeczenia Sądu, zawarta umowa kredytowa nie wywołuje żadnych skutków prawnych i to nie od momentu wydania wyroku, ale już od chwili jej zawarcia. 

Podstawą dla Sądu do stwierdzenia nieważności umowy frankowej jest przede wszystkim ustalenie, że zawiera ona klauzule niedozwolone przez przepisy prawa i będące rażąco krzywdzące dla kredytobiorców – tzw. klauzule abuzywne. W takim stanie rzeczy, podlegają one eliminacji z treści umowy.

Sąd musi następnie uznać, iż bez przedmiotowych postanowień umowa kredytowa nie może być w ogóle wykonywana, gdyż jej zapisy tracą sens i spoistość. Jest to skutkiem sytuacji, w której wyodrębnienie oraz eliminacja niedozwolonych postanowień, powoduje powstanie nieusuwalnego problemu w zakresie realizacji umowy. Rezultatem takiego działania jest bowiem niemożność odpowiedniego wyliczania rat kapitałowo-odsetkowych oraz ustalenia kwoty kredytu do spłaty, co prowadzi wprost do nieważności umowy.

Dodać trzeba, ze w grudniu 2019 roku Sąd Najwyższy po raz pierwszy uznał, że wadliwy mechanizm indeksacji, może prowadzić do nieważności całej umowy kredytowej. Od tego czasu ta zasada jest stosowana prze polskie sądy w zasadzie powszechnie.

Argumentacja prawna wiodąca do unieważnienia kredytu frankowego?

Powód chcący uzyskać nieważność umowy kredytu frankowego, może użyć w tym  celu szeregu argumentów prawnych, które są obecnie usankcjonowane przez ustalone orzecznictwo.

Przede wszystkim należy wskazać sprzeczność umowy kredytowej ze wzorcem umownym.  Zasadą jest bowiem, że w razie sprzeczności treści umowy z jej wzorcem, strony są związane umową, Sam wzorzec powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla kontrahenta. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień związanych z tzw. ryzykiem kursowym.

Praktyka orzecznicza wyraźnie wskazuje, iż wszelkie postanowienia niejednoznaczne powinny być tłumaczone na korzyść konsumenta. Co więcej, postanowienia umowy nie mają dla niego charakteru wiążącego, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. W taki bowiem sposób rażąco naruszają jego interesy. Zapisy takie nie mogą także naruszać zasad współżycia społecznego, rozumianych jako zasady uczciwego obrotu, rzetelnego postępowania, lojalności i zaufania w stosunku do partnera umowy. Dodać trzeba także, że postanowienia umów nie mogą być ustalane w sposób jednostronny, a kontrahent musi mieć możliwość ich negocjowania.

Tymczasem, przedstawiane przez banki umowy kredytu frankowego zawierały postanowienia całkowicie sprzeczne z opisanymi powyżej zasadami. Tym samym, stanowiły one rażące naruszenie zasady swobody umów i równości ich stron.

Na ich podstawie bowiem kredytobiorca nie był w stanie ustalić w jaki sposób następuje określenie kursów walut, a tym samym, jaka będzie wysokość spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych.

Banki używały również nierynkowych kursów kupna i sprzedaży walut, ustalając je w sobie tylko wiadomy sposób, nie stosując kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski. Co więcej, osoby zawierające tego rodzaju umowy kredytowe, nie zostały w wystarczający i odpowiednio zrozumiały sposób poinformowane o skutkach ich podpisania.

Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał, że „postanowienia umowy (regulaminu), określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych”.

Zaznaczyć trzeba, że w efekcie zyski banków polegały na bezpodstawnym wzbogaceniu, gdyż wzrost zadłużenia klientów nie był w żaden sposób limitowany, a same umowy nie zabezpieczały kredytobiorców przed ryzykiem niekontrolowanego zwiększenia wartości franka szwajcarskiego. Taki mechanizm prowadził wprost do takiego stopnia wzrostu rat kapitałowych, który de facto uniemożliwiał ich spłatę.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono również, że jeżeli eliminacja niedozwolonego postanowienia umownego doprowadzi do takiej deformacji regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści praw i obowiązków stron, to nie można przyjąć, iż strony pozostają związane pozostałą częścią umowy. To zaś powoduje, iż nieważnością dotknięta jest cała umowa. Dotyczy to w szczególności wyeliminowania jako niedozwolonych zapisów dotyczących ryzyka kursowego, charakterystycznego dla umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej.

W jaki sposób uzyskać nieważność kredytu frankowego?

W celu uzyskania unieważnienia umowy kredytu frankowego, niezbędne jest wniesienie pozwu o stwierdzenie takiego właśnie skutku przez Sąd.

Właściwy do rozpatrzenia takiego powództwa będzie odpowiednio Sąd rejonowy lub okręgowy. Te drugie rozpatrują sprawy w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 150 tysięcy złotych. Sądy rejonowe zajmują się sporami o mniejszej wartości.

Pozew można wnieść, według swojego wyboru, do Sądu w którego okręgu znajduje się siedziba główna banku, siedziba jego Oddziału bądź też miejsce zamieszkania dłużnika.

Opłata sądowa

Od pozwu w sprawie u nieważnienia kredytu frankowego, trzeba uiścić stałą opłatę sądową, która wynosi 1.000,00 zł.

Jakie są skutki prawne unieważnienia kredytu frankowego?

Skutek prawny orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy jest taki, że umowa kredytowa przestaje obowiązywać tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły i nie funkcjonowała ona w obrocie prawnym.

Oznacza to, że pomiędzy stronami powinno nastąpić odpowiednie rozliczenie z potrąceniem tego, co wzajemnie uprzednio sobie one świadczyły na podstawie zawartej umowy. Na kredytodawcy, a więc banku, będzie spoczywał obowiązek zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszelkich pobranych od niego opłat związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Obejmuje to prowizję, odsetki, uiszczone raty kapitałowo – odsetkowe, a także opłaty ponoszone w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, jeżeli dłużnik był zobligowany do ich opłacania.

Dłużnik będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu całej kwoty, którą otrzymał w ramach zawartej umowy kredytowej. Sąd jednak, na wniosek powoda lub z urzędu może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie na rzecz banku.

W sprawie unieważniania umowy kredytowej w całości lub w części zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.