Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Klauzula wykonalności

Spis treści

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności jest niczym więcej jak urzędowym (sądowym) stwierdzeniem, że dany tytuł egzekucyjny (najczęściej: nakaz zapłaty, wyrok, akt notarialny) nadaje się do egzekucji i od momentu nadania klauzuli wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności?

Po pierwsze trzeba złożyć wniosek do Sądu.

Po drugie klauzula wykonalności jest nadawana (poza przypadkami tytułów wykonawczych niepochodzących od Sądu) w przypadku prawomocności orzeczenia.

Czym jest prawomocność ?

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie sądu staje się prawomocne (formalnie), jeżeli nie przysługuje na nie środek odwoławczy lub inny zwyczajny środek zaskarżenia. W szczególności:

1) jeżeli od danego orzeczenia nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia, orzeczenie staje się prawomocne od razu z chwilą jego wydania;

2) jeżeli strona uchybiła terminowi do wniesienia środka zaskarżenia lub nie wniosła go w ogóle, orzeczenie staje się prawomocne po upływie tego terminu;

3) jeżeli skorzystano ze środka zaskarżenia, a sąd wyższej instancji utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie lub jedynie je zmienił, orzeczenie staje się prawomocne z chwilą wydania orzeczenia sądu wyższej instancji.

Co podać we wniosku i co dołączyć do wniosku o klauzulę wykonalności?

Należy złożyć odpis tytułu wykonawczego (np. wyroku, nakazu zapłaty), jeżeli nimi nie dysponujesz możesz w tym samym wniosku wnieść o odręcznie takiego dokumentu zaopatrzonego w klauzule wykonalności – opłata wynosi tu 6 zł za każda stronę odpisu. Obecnie nie ma potrzeby wskazywania numeru PESEL czy NIP dłużnika – Sąd ustali te nade z urzędu.

Dodatkowo zgodnie z art. 71 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

3) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

4) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od Sądu klauzulę wykonalności nadaje Sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie.

Ile czasu Sąd będzie nadawał klauzulę wykonalności?

Przepisy prawa przewidują, że klauzulę taką Sąd powinien nadać bezzwłocznie, nie później jednak niż w trzy dni od złożenia wniosku. Do tego terminu należy jeszcze doliczyć czas na obieg korespondencji.

Należy Pamiętać, że niekiedy klauzule wykonalności Sąd nada z urzędu. 

Zasada jest, że Sąd nadaje klauzule na wniosek ale oczywiście od tej zasadny istnieją wyjątki. Nie ma potrzeby składania wniosku np. co do nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Wniosek o nadanie klauzuli co do zasady jest wolny od opłat. Jednak jak wspomniałem wyżej może zdarzyć się sytuacja, w której należy uiścić opłatę kancelaryjną od związaną z wydaniem odpisu tytułu wykonawczego.

Dodatkowo zgodnie z art. 71 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

3) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

4) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Po co klauzula wykonalności?

Gdy już otrzymasz tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności możesz złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.).

Adwokat Warszawa.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.