Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Koronawirus (COVID-19) jako przyczyna rozwiązania umowy

Spis treści

Czy wobec koronawirusa (COVID-19) istnieją uprawnienia do rezygnacji z wycieczek turystycznych?

Oczywiście tak. Ustawodawca wprost przewidział możliwość odstąpienia od umowy imprezy turystycznej (wycieczki) między innymi w przypadkach  wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej

Kiedy trzeba działać?

Należy zatem jeszcze przed rozpoczęciem imprezy złożyć w formie pisemnej oświadczenie organizatorowi o odstąpieniu od umowy powodując się właśnie na wystąpienie zagrożenia np. koronawirusem.

Jakie są obowiązki organizatora wycieczki w wypadku odstąpienia?

Organizator ma w takim przypadku obowiązek zwrotu całości wpłaconej przez nas do tej pory kwoty stanowiącej zaliczkę na poczet realizowanej umowy.

Należy dodatkowo pamiętać, że okoliczności takie jak występowanie koronawirusa i powstałe w związku z jego występowaniem trudności, zarówno natury faktycznej (np. problemy z dostawami, problemy z wykonaniem usług, problemy z dostępnością towarów) jak i z utrudnieniami natury prawnej (np. ogólnokrajowe akty prawne ograniczenia poruszanie się lub organizowanie imprez, ograniczające działalność w niektórych branżach) mogą powodować możliwość zmiany zawartej umowy lub nawet jej rozwiązanie.

Czy nadzwyczajne okoliczności dają prawo tylko do rozwiązania umowy turystycznej ?

W kodeksie cywilnym istnieje specjalna regulacja przeznaczona na takie właśnie sytuacje. Jet to tak zwana klauzula rebus sic stantibus pozwalająca w szczególnych wypadkach rozwiązać umowę.

art. Art. 357§ 1 kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.548 , ze zmianami)

Adwokat Warszawa rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.