Majątek wspólny małżonków (co wchodzi w skład ?)

14:15:13 17-04-2020
Majątek wspólny małżonków (co wchodzi w skład ?)

Ustawodawca postanowił poza stosunkami osobistymi małżonków uregulować także stosunki majątkowe panujące w małżeństwie.

Stąd też zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa).

 

Co obejmuje wspólność majątkowa (majątek wspólny małżonków)?

Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich z przeznaczeniem do majątku wspólnego (majątek wspólny).

Co należy do majątku wspólnego ?

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

• pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

• dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

• środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

• kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

Co poza majątkiem wspólnym małżonków ?

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami).

 

Adwokat Warszawa podział majątku.