Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Małżeńskie ustroje majątkowe

Spis treści

Czym są małżeńskie ustroje majątkowe

Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje tak zwane małżeńskie ustroje majątkowe, to znaczy ustawowo zostały uregulowane stosunki majątkowe małżonków.

Ustawodawca w odmienny sposób potraktował to co zostało nabyte przez każdego z małżonków przed ślubem, a inaczej to co wspólnie nabywali w trakcie małżeństwa.

Podstawowy ustrój majątkowy

Podstawowym ustrojem majątkowym obowiązującym w małżeństwie jest małżeńska wspólność majątkowa. Jest to ustrój ustawowy ponieważ powstaje on z mocy prawa i aby zaistniał nie musimy dokonywać żadnej innej czynności poza zawarciem małżeństwa.

Obowiązuje on, jeśli małżonkowie, czy to przed ślubem, czy tez w trakcie trwania małżeństwa nie zawarli umowy majątkowej (intercyzy).

W podstawowym ustroju majątkowym każdy z małżonków zachowuje wyłączne prawo do rzeczy nabytych przed ślubem (majątek osobisty), jednak rzeczy nabywane w trakcie trwania małżeństwa są wspólne (majątek wspólny).

Wyjątek stanowią przedmioty zakupione w miejsce tych, które wchodzimy w skład majątku osobistego, mimo, że zostały zakupione w trakcie trwania małżeństwa nie wchodzą one do majątku wspólnego.

Zmiana ustrojów majątkowych

Małżonkowie mogą zmienić panujący miedzy nimi ustój majątkowy poprzez zawarcie umowy majątkowej, która będzie regulowała sprawy majątkowe między nimi.

Umowa taka może:

– rozszerzać wspólność ustawową,

– ograniczać wspólność ustawową,

– ustanawiać ustrój rozdzielności majątkowej,

– ustanawiać ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku.

Przymusowe ustroje majątkowe

Ustawodawca przewidział dodatkowo tak zwane przymusowe ustroje majątkowe.

Powstają one gdy zaistnieją następujące sytuacje:

– sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,

– orzeczenia separacji małżonków,

– ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788).

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.