Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Spis treści

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jest to również najpopularniejszy obecnie sposób uzyskiwania tytułu egzekucyjnego.

W postępowania tym Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie pozwu i materiału przedstawionego przez stronę powodową o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające wydanie takiego nakazu.

Jest to sposób postępowania obligatoryjnie stosowany przez Sąd rozpoznający sprawę i nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W każdym więc przypadku dochodzenia roszczenia pieniężnego powinien zostać wydany przez sąd lub referendarza sądowego nakaz zapłaty. Wniosek o wydanie nakazu zapłaty nie jest potrzebny.

Dodatkowo postępowanie upominawcze może nakładać się na postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy bądź postępowanie w sprawach gospodarczych czy na postępowanie nakazowe lub uproszczone.

Kiedy nie uzyskamy nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

  1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;  
  2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość; 
  3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;  
  4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.  
 

W razie zaś braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, iż sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu zwykłym lub innym postępowaniu odrębnym.

Charakter nakazu zapłaty

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Kiedy Sąd uchyli nakaz zapłaty

Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tej przyczyny, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu nakazu nie mogłoby nastąpić w kraju, wówczas sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Sposoby zaskarżania nakazu zapłaty zostały opisane wcześniej na moim blogu we wpisie pod tytułem „Nakaz zapłaty. Jak się bronić?

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami).

Adwokat Warszawa

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.