Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Obniżenie alimentów

Spis treści

Obniżenie alimentów, ustalenie wysokości alimentów

Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodziców oraz od stopy życiowej zobowiązanego do alimentów oraz uprawionego do ich otrzymania.

Zobowiązany do płacenia alimentów ma taki obowiązek do chwili uzyskania przez dziecko samodzielności (co nie może być utożsamiane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości).

Sąd bada potrzeby dziecka i zdolności zarobkowe rodziców. Orzekając o wysokości alimentów, Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Sąd orzeka w oparciu o stan faktyczny panujący w chwili orzekania.

Obniżenie alimentów zmiana potrzeb uprawnionego, zmiana możliwości zarobkowych zobowiązanego

W razie zmiany potrzeb uprawnionego lub zamiany możliwości zarobkowych zobowiązanego każda ze stron może wnosić o odpowiednio podwyższenie lub zmniejszenie alimentów.

Zdarzają się sytuacje, że zarówno potrzeby dziecka jak i możliwości rodzica znacząco zmieniły się od chwili wydania wyroku określającego wysokość alimentów. W takiej sytuacji zobowiązany do płacenia alimentów może wnieść do Sądu pozew w celu ustalenia zmniejszenia obowiązku alimentacyjnego. Sąd orzekając o obniżeniu alimentów ustala najpierw czy nastąpiła tzw. zmiana stosunków uzasadniająca takie żądanie. O obniżeniu alimentów Sąd orzeka w razie spadku uzasadnionych potrzeb dziecka, lub możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o obniżeniu alimentów. Zobowiązany musi w takiej sytuacji przedstawić Sądowi dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń. Najczęściej są to zaświadczenia od pracodawcy, umowy pożyczek, rachunki, faktury czy potwierdzenia  dokonywanych opłat czynionych przez zobowiązanego.

Dodatkowo warto wskazać, że potrzeby uprawnionego do alimentów zmalały np. odpadły zajęcia dodatkowe, otrzymano dofinansowanie, uprawniony ukończył szkołę.

Warto również powołać świadków mogących potwierdzić powyższe okoliczności.

Obniżenie alimentów wniesienie pozwu

Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do Sądu Rejonowego.

Właściwym sądem  będzie Sąd Rejonowy, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkani

Obniżenie alimentów, a wartość przedmiotu sporu

W pozwie należy określić wartość przedmiotu sporu. Jest to kwota odpowiadająca równicy świadczenia alimentacyjnego ponoszonego obecnie, a wysokością wnioskowanego świadczeń za jeden rok.

Opłata sądowa

Pozew o obniżenie alimentów obarczony jest opłata sądową. Opłata sądowa odpowiada równowartości 5% ustalonej wartości przedmiotu sporu.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami), – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398).

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne. Alimenty

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.