Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Od czego zacząć rozwód?

Spis treści

Zanim przystąpisz do wniesienia sprawy o rozwód musisz pomyśleć o kilku istotnych kwestiach. Przesłanki rozwodowe.

Po pierwsze należy zastanowić się czy faktycznie między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy czy nastąpiło zerwanie więzi między małżonkami w tym przede wszystkim więzi: uczuciowej (psychicznej), fizycznej oraz ekonomicznej. Dopiero ustalenie, że więzi te nie istnieją da Sądowi podstawę orzeczenia rozwodu. Jeżeli zaś więzi te co prawda w danej chwili nie istnieją ale ich rozpad nie ma charakteru trwałego (to znaczy możliwe jest ich odbudowanie) nie będzie podstaw do orzeczenia rozwodu, w tej sytuacji może jednak być orzeczona separacja.

Orzekanie winy lub nieorzekanie o winie

Po drugie inaczej przebiega postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie lub bez orzekania. Sąd z urzędu ustala wine za rozkład pożycia małżeńskiego (może więc orzec winę jednego lub obojga małżonków), jednak na zgodny wniosek oby stron Sąd odstąpi od ustalania winy. Ma to ogromne znaczenie praktyczne ponieważ z reguły postępowania rozwodowe bez orzekania o winie trwają zdecydowanie krócej (dodatkowo postępowania takie są tańsze – Sąd w takim wypadku, na wniosek strony wnoszącej pozew, zwraca połowę opłaty od pozwu czyli 300 zł., najczęściej również dochodzi do wzajemnego zniesienia kosztów procesu i w takiej sytuacji strony nie zwracają sobie kosztów zastępstwa).

Miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, dobro dziecka

Po trzecie postępowanie rozwodowe jest zupełnie inne jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko (lub dzieci). Mogą bowiem pojawić się w takim wypadku istotne kwestie dotyczące ustalenia miejsca stałego pobytu dziecka, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów dla dziecka. Wszystko to ma istotny wpływ na czas trwania całego postępowania. W przypadku gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, i powyższe kwestie będą rozstrzygane przez Sąd, należy pamiętać o zgłoszeniu odpowiednich dowodów (np. dokumenty, opinie).

Podział majątku

Po czwarte jeśli małżonkowie chcą dokonać podziału majątku wspólnego należy dokładnie wyliczyć ten majątek i wskazać jego składniki Sądowi. Należy też pamiętać, że wszystkie powyższe kwestie mogą stać się przedmiotem mediacji, jeśli tylko małżonkowie wyraża na mediację zgodę. Wtedy dochodzi do zawarcia ugody przed mediatorem i Sąd w wyroku potwierdzi treść ustaleń wypracowanych przez małżonków. Takie rozwiązanie często pozwala zaoszczędzić, czas, nerwy i pieniądze.

Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa. Jeżeli każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

Opłata od pozwu wynosi 600 zł. W przypadku dokonywania podziału majątku na zgodny wniosek stron 300 zł, bez zgody jednego z małżonków 1000 zł.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami), – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398).

Adwokat Warszawa rozwód.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.