Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Opieka naprzemienna

Spis treści

Czym jest opieka naprzemienna?

Jeżeli dziecko związane jest emocjonalnie równie mocno z każdym z rodziców, którzy mieszkają oddzielnie z powodu rozwodu bądź separacji, warto jest rozważyć objęcie go tzw. opieką naprzemienną.

Czym jest opieka naprzemienna i w jaki sposób może zostać ustanowiona, opisuje niniejszy artykuł.

Co to jest opieka naprzemienna?

Z opieką naprzemienną mamy do czynienia wówczas, gdy oboje rodzice, którym przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, sprawują w porównywalnych i powtarzających się okresach czasu opiekę nad dzieckiem na przemian. W takiej sytuacji, małoletni przebywa przykładowo na zmianę po 1 tygodniu, czy też przez 2 tygodnie u każdego z nich.

Podkreślić trzeba, iż sama opieka naprzemienna nie jest w jakikolwiek sposób uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który jednak zawiera przepisy, wskazujące na sposób jej ustanowienia.

Jak ustanowić opiekę naprzemienną?

Do ustanowienia opieki naprzemiennej konieczna jest pełna zgoda i współdziałanie obojga rodziców, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Mogą oni w tym celu wspólnie sporządzić tzw. rodzicielski plan wychowawczy (porozumienie rodzicielskie), będący pisemnym porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jakie będzie miało miejsce po orzeczeniu przez sąd rozwodu, a w którym przewidziana będzie właśnie opieka naprzemienna.

Zgodnie z art. 58 § 1 krio – w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Także w art. 107 § 1 wyżej wymieniony akt prawny stanowi, że – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli rodzice nie dojdą do takiego porozumienia, wówczas sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygnie samodzielnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając w tym przedmiocie drugiego z nich, jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli jego dobro za tym przemawia. W takim przypadku oczywiście, opieka naprzemienna nie będzie mogła zostać ustanowiona.

Opieka naprzemienna nie tylko w sytuacji rozwodu

Opiekę naprzemienną ustanowić można oczywiście nie tylko w sytuacji rozwodu rodziców. Taki model opieki wprowadzić mogą zawsze rodzice jeśli spełnione zostaną odpowiednie kryteria.  Nie ma przeszkód aby osoby pozostające w związkach konkubenckich ustaliły po rozstaniu taki model opieki. Najlepiej aby jednak sposób sprawowania opieki potwierdzony został sądownie na wypadek mogących się pojawić w przyszłości sporów.

Przesłanki opieki naprzemiennej

W świetle powyższego, stwierdzić trzeba, że do ustanowienia opieki naprzemiennej konieczne jest:

1) sprawowanie przez oboje rodziców pełni władzy rodzicielskiej,

2) wzajemne współdziałanie rodziców oraz zawarcie przez nich pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,

3) przemawianie za taki rozwiązaniem dobra dziecka. 

Podkreślić trzeba, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem „dla zaistnienia opieki naprzemiennej nie ma znaczenia określenie (przez sąd) miejsca zamieszkania przy jednym z rodziców. Ustalenie miejsca pobytu dziecka jest konsekwencją normy zawartej w art. 28 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2019 r. II SA/Bk 741/18).

W takiej i innych sprawach rodzinnych zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.