Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Podział majątku wspólnego małżonków

Spis treści

Czym jest wspólny majątek małżonków i jak dokonać jego podziału?

Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich majątku wspólnego.

Kiedy można podzielić majątek wspólny ?

Niekiedy następuje sytuacja w której małżonkowie chcieliby podzielić swój majątek wspólny. Dokonać tego można w trakcie trwania małżeństwa ale potrzebne jest do tego ówczesne ustanowienie rozdzielności majątkowej (umowne bądź sądowne).

Najczęściej jednak podziału majątku wspólnego dokonuje się już po orzeczeniu rozwodu.

Kiedy dokonuje się podziału majątku wspólnego małżonków?

Po ustaniu małżeństwa majątek można podzielić w drodze ugody (w tym u notariusza) lub za pomocą Sądu. W pierwszym przypadku musi istnieć zgoda między byłymi już małżonkami co do sposobu przeprowadzenia podziału majątku. Jeśli chodzi o przeprowadzenie podziału przez Sąd, zgoda nie będzie wymagana zaś Sąd po przeprowadzeniu postępowania (niekiedy bardzo długiego) ustali jaki składniki majątkowe przypadać będą każdemu z małżonków. Również w postanowieniu Sąd określi czy i w jakiej wysokości należą się małżonką spłaty lub dopłaty do majątku.

Należy w takim wypadku złożyć wniosek do Sadu o podział majątku wskazując proponowany sposób podziału oraz uzasadniając wniosek.

Jakie są opłaty w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

Opłatę od wniosku uiszcza się w kwocie 1.000 lub jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę w kwocie 300 złotych.

Jak dzieli się majątek małżonków?

Zgodnie z zasada wyrażoną w zasadą, wyrażoną w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednakże wyjątek. Mianowicie z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczyniał się do powstania tego majątku (ustalenie nierównych udziałów).

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, będzie możliwe tylko w przypadku różnego przyczyniania się małżonków do powstania majątku oraz gdy wystąpią ważnych powodów.

Sądy przyjmują, że przyczynianie się do powstania wspólnego majątku nie oznacza, że dokonując podziału majtku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych zarobków, lecz ocenia się całokształt starań o zaspokajanie potrzeb rodziny.

Przepisy regulują tę kwestie wprost określając, że przy ocenie stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Ma to olbrzymie znaczenie np. w sytuacji gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej aby opiekować się dzieckiem czy prowadzić dom.

Odnosząc się do wspomnianych, ważnych powodów dokonania podziału majątku z wyrównaniem dorobków, to ustawodawca nie doprecyzował tej kwestii i czy w danej sprawie zaistniały takie powody ocenia każdorazowo Sąd prowadzący postępowanie.

Dowody w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami postępowania cywilnego wszelkie twierdzenia należy udowodnić. Tak jest również w postępowaniu o podział majątku. Dowodem w Sądzie cywilnym może być w zasadzie wszystko. Najczęściej jednak Sąd opiera się na dokumentach przedstawionych przez uczestników postępowania (deklaracje podatkowe z poprzednich lat, umowy o prace, zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o niepełnosprawności, faktury, rachunki) opiniach biegłych np. co do wartości nieruchomości oraz na zeznaniach świadków np. mogących wskazać kto rzeczywiście zajmował się domem i opiekował dziećmi.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami).

Adwokat Warszawa podział majątku.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.