Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Postępowanie w sprawie o rozwód

Spis treści

Zakres postępowania rozwodowego

Istotne rozstrzygnięcia Sądu w sprawie o rozwód znajdują swoje odzwierciedlenie w wyroku Sądu orzekającego w takiej sprawie, który powinien zawiera szereg elementów wskazanych bezpośrednio w ustawie a dokładnie w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dotyczą one winy za rozpad pożycia, majątku dotychczasowych współmałżonków, ich małoletnich dzieci oraz zajmowanego przez nich wspólnego mieszkania.

Wina za rozpad pożycia

W sprawie rozwodowej Sąd z urzędu zobowiązany jest zweryfikować czy i  który z małżonków winny jest rozpadowi pożycia małżeńskiego. W drodze badania Sąd może dojść do wniosku o winie jednego lub obojga małżonków. Na wspólny zgodny wniosek małżonków Sąd odstępuje od poszukiwania i następnie orzeczenia w przedmiocie winy za rozpad małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków

Zgodnie z wyżej wymienionym aktem prawnym – na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, pod warunkiem jednak, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 kro).

Wskazać trzeba, iż Sąd zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej kolejności sposobów, jakie mogą zostać w tym zakresie zastosowane. Tak więc, jeżeli możliwe jest dokonanie bezpośrednio fizycznego podziału majątku wspólnego ( tzw. podział w naturze) oraz przyznanie poszczególnych rzeczy jednemu bądź drugiemu z dotychczasowych współmałżonków, to metoda ta ma pierwszeństwo przed pozostałymi. Oznacza to w praktyce, że każdy z zainteresowanych otrzyma na własność ściśle określone ruchomości i inne składniki majątkowe, w tym wyodrębnią część rzeczy nieruchomej. Jeżeli wyżej opisany sposób nie może zostać zastosowany, wówczas dopuszczalne jest inne rozwiązanie, a mianowicie licytacyjna sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Więcej o podziale majątku opisane jest w moim innym wpisie dotyczącym podziału majątku.

Małoletnie dzieci

W wydanym wyroku rozwodowym, nade wszystko, Sąd powinien rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o tym, jak powinny wyglądać kontakty rodziców z dzieckiem. Może dojść do sytuacji ograniczenia lub nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Sąd wskaże też, z którym z rodziców dziecko będzie zamieszkiwać po orzeczeniu rozwodu

Jeżeli rodzice zawarli pomiędzy sobą pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, Sąd powinien je uwzględnić, pod warunkiem jednak, że jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd musi także wziąć pod uwagę, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W przypadku, gdy rodzice nie doszli do porozumienia w przedmiotowych kwestiach, wówczas sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, w wydanym orzeczeniu, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Może on powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Podkreślić trzeba, że na zgodny wniosek stron Sąd nie orzeka o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Alimenty

Konieczne jest także wskazanie, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 § 1 kro).

W wyroku rozwodowym Sąd obligatoryjnie orzeka o obowiązku alimentacyjnym wobec małoletnich dzieci małżonków. Sąd w trakcie postępowania ustala uzasadnione potrzeby dzieci oraz zdolności majątkowe i zarobkowe rodziców. Na tej podstawie określony zostaje wymiar alimentów. Sąd bierze tu również pod uwagę osobiste starania rodziców o wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Może dojść również do sytuacji orzekania o obowiązku alimentów między małżonkami. Nie tylko orzeczenie winy determinuje taki obowiązek.

Wspólne mieszkanie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka (art. 58 § 2 kro).

Na zgodny wniosek stron Sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile jest to oczywiście możliwe.

Przy orzekaniu o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd zobowiązany jest uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Powyżej wskazałem jedynie najważniejsze kwestie związane z postępowaniem rozwodowym. W praktyce w trakcie sprawy rozwodowej poruszonych może zostać znacznie więcej kwestii.

Jak widać postępowanie w sprawie o rozwód łączy w sobie wiele wątków, które nie zawsze łatwo jest samodzielnie opanować. W takiej i innych sprawach zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.