Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka.

14:47:37 18-04-2020
Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka.

Orzeczenie o miejscu pobytu dziecka po rozwodzie rodziców

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.

 

Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje problem określenia gdzie dziecko faktycznie zamieszkuje.

Zgodnie przepisami kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc mówiąc o miejscu zamieszkania na gruncie prawa cywilnego, nie mówimy o dokładnym adresie, gdzie dana osoba zamieszkuje, lecz o miejscowości.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka pojawia się, gdy pomiędzy rodzicami został orzeczony rozwód, rodzice nie mieszkają wspólnie, a ponadto oboje posiadają pełną władzę rodzicielską.

W takim przypadku, zgodnie kodeksem cywilnym, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Miejsce zamieszkania dziecka, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców?

W takim wypadku miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy i może uczynić to już w wyroku rozwodowym.

Należy Pamiętać, że kwestia ustalenia miejsca zamieszkania dziecka w związku z rozwodem rodziców Sąd obligatoryjnie rozstrzyga w wyroku rozwodowym (w przypadku braku zgodnego wniosku stron o nieorzekanie o takich kontaktach).

Jak Sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka w wypadku rozwodu ?

Sąd ustalając miejsce pobytu dziecka nie wskazuje konkretnego adresu, wskazuje natomiast, że dziecko mieszka w każ razowym miejscu zamieszkania jednego rodzica.

Również w przypadku zastosowania przez Sąd tak zwanej opieki naprzemiennej Sąd może ustalić miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców co w późniejszym czasie może okazać się bardzo istotna kwestią.

 

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

 

Adwokat Warszawa rozwód.