Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Umorzenie postępowania karnego z urzędu

Spis treści

W pewnych szczególnych sytuacjach już wszczęte postępowanie karne, podlega umorzeniu z urzędu. W jakich sytuacjach może to nastąpić oraz jakie ma to skutki prawne?

W jakich sytuacjach następuje umorzenie postępowania karnego z urzędu?

Katalog okoliczności powodujących umorzenie wszczętego w danej sprawie postępowania karnego z urzędu zawarty jest w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Jego art. 17 § 1 stanowi, że nie wszczyna się postępowania karnego, a już wszczęte umarza, gdy:

 • czynu zabronionego nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
 • czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
 • społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
 • ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
 • oskarżony zmarł,
 • nastąpiło przedawnienie karalności,
 • postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
 • sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
 • brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
 • brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 • zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

Brak popełnienia czynu zabronionego

Musisz wiedzieć, że przesłanka braku popełnienia czynu zabronionego oznacza, że organy ścigania w ramach prowadzonego postępowania karnego poczyniły pewne, niebudzące wątpliwości ustalenia faktyczne, z których wynika że:

 • konkretne zachowanie człowieka miało miejsce, ale nie jest ono czynem zabronionym w rozumieniu prawa karnego, gdyż nie zawiera koniecznych do tego elementów negatywnych, albo też
 • do zdarzenia w ogóle nie doszło, w związku z czym czyn zabroniony w ogóle nie zaistniał.

Z kolei brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego dotyczy sytuacji, gdy informacje zebrane przez organy ścigania nie dają wystarczającej podstawy do ustalenia, czy do konkretnego zdarzenia w ogóle doszło i czy stanowiło ono czyn zabroniony w rozumieniu prawa karnego. Innymi słowy – nie doszło do zebrania materiału dowodowego, umożliwiającego dokonanie ustaleń o popełnieniu przestępstwa.

Brak znamion czynu zabronionego

Brak znamion czynu zabronionego ma miejsce wtedy, gdy popełniony czyn nie zawiera konkretnych, wskazanych w przepisach prawa karnego cech charakteryzujących dane przestępstwo, a więc nie stanowił penalizowanego działania o charakterze zabronionym, na przykład poprzez brak cech umyślności w działaniu sprawcy.

Podstawę umorzenia postępowania karnego z urzędu stanowi także okoliczność, w której przepisy obowiązującego prawa stanowią, że sprawca nie popełnia przestępstwa. Oznacza to, ze wprawdzie sam czyn został popełniony, jednakże zaistniały jednocześnie okoliczności, które wyłączają winę jego sprawcy lub też pojawił się tzw. kontratyp, w postaci na przykład zastosowania przez niego instytucji obrony koniecznej lub też zachodzi jego niepoczytalność.

Znikoma społeczna szkodliwość czynu

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego – nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma (art. 1 § 2). Znikomość występuje wtedy, gdy popełniony czyn zabroniony charakteryzuje się małą społeczną szkodliwością.

W myśl w/w aktu prawnego – przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd bierze pod uwagę:

 • rodzaj i charakter naruszonego lub zagrożonego dobra,
 • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
 • sposób i okoliczności popełnienia czynu,
 • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków,
 • postać zamiaru i motywację sprawcy, rodzaj naruszonych przez niego reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Niepodleganie przez sprawcę karze

Okoliczność ta stanowi podstawę umorzenia postępowania karnego, w sytuacji, gdy wprawdzie czyn zabroniony został popełniony, jednak zachodzi jednocześnie, przewidziane w przepisach Kodeksu karnego wyłączenie odpowiedzialności karnej jego sprawcy. Przykładem może być unormowanie zawarte w art. 15, zgodnie z którym – nie podlega karze za usiłowanie, ten kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Śmierć oskarżonego

Śmierć oskarżonego stanowi zawsze podstawę do umorzenia postępowania karnego, gdyż pomimo popełnienia czynu zabronionego, nie można ukarać jego sprawcy z powodu jego zgonu. Tym samym odpada cel, w którym prowadzone jest takie postępowanie.

Przedawnienie karalności

Przedawnienie karalności przestępstwa oznacza, że po upływie określonego w przepisach Kodeksu karnego okresu czasu popełniony czyn wprawdzie w dalszym ciągu stanowi przestępstwo, jednak nie można już jego sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności karnej, a więc skazać. Terminy przedawnienia zawarte są w art. 101 – 105 tego aktu prawnego. Pamiętać przy tym trzeba, że przepisy te nie znajdują zastosowania do:

 • zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych,
 • ciężkich umyślnych przestępstw przeciwko zdrowiu, życiu i wolności popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
 

Tego rodzaju czyny bowiem nie ulegają przedawnieniu.

Powaga rzeczy osądzonej

Powaga rzeczy osądzonej zachodzi wtedy, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu popełnionego przez tę samą osobę zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte jeszcze się toczy.
Oznacza to, że:

 • jeżeli przeciwko danej osobie przeprowadzono postępowanie karne związane z popełnieniem określonego czynu zabronionego i wydano w sprawie prawomocne orzeczenie, nie jest dopuszczalne jego ponowne wszczęcie o to samo przestępstwo i kolejne skazanie,
 • sprzeczne z prawem jest prowadzenie dwóch postępowań karnych ten sam czyn przeciwko tej samej osobie.

Niepodleganie sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych

Musisz wiedzieć, że istnieje pewna kategoria osób, która z mocy samego prawa nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, co powoduje, że nie jest możliwe prowadzenie przeciwko nim postępowania karnego. Należą do nich na przykład uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych.

Brak skargi uprawnionego oskarżyciela

Podkreślić trzeba, że w polskim postępowaniu karnym obowiązuje zasada skargowości. Polega ona na tym, że do jego wszczęcia konieczne jest wniesienie do Sądu skargi przez uprawnionego do tego oskarżyciela. Na ogół jest to prokurator, ale może również w takiej roli występować na przykład subsydiarny oskarżyciel posiłkowy. Jeśli odpowiednia skarga nie została złożona, wówczas nie ma podstaw do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego w danej sprawie.

Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej

Okoliczność ta zachodzi, gdy w przypadku:

 • przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego lub osób uprawnionych, brak jest złożenia przez nich odpowiedniego wniosku, co dotyczy na przykład gróźb karalnych czy też uporczywego nękania,
 • przestępstw popełnionych przez osoby, wobec których wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na ściganie, co dotyczy na przykład osób posiadających immunitet dyplomatyczny.
 

We wskazanych powyżej przypadkach nie ma podstaw do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego w danej sprawie, co stanowi podstawę do jego umorzenia.

Inne okoliczności wyłączające ściganie

Katalog innych okoliczności wyłączających ściganie sprawców przestępstw jest bardzo szeroki i dotyczy sytuacji szczególnych. Należy do nich na przykład abolicja, a więc odstąpienie w ramach polityki karnej państwa od ścigania określanej kategorii przestępstw, czy też brak zgody danego państwa na przeprowadzenie ekstradycji sprawcy czynu zabronionego.

W jaki sposób następuje umorzenie postępowania karnego z urzędu?

Decyzję o umorzeniu postępowania może podjąć zarówno Sąd na etapie postępowania, które jest prowadzone przed nim, jak i prokurator na etapie postępowania przygotowawczego. Zapada ona w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.