Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wyrok zaoczny

Spis treści

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny

Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób stosunkowo precyzyjny. Otóż Sąd wyda wyrok zaoczny jeżeli Pozwany w ogóle nie stawi się na rozprawie (chyba że usprawiedliwi swoja nieobecność) lub jeżeli co prawda stawi się na rozprawie ale nie bierze w niej udziału.

W przypadku wydania wyroku zaocznego Sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenie Powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych Pozwanemu przed rozprawą. Sąd nie uzna za prawdziwe jedynie twierdzeń Powoda gdy budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Jak widać wyrok zaoczny stawia Pozwanego w znacznie gorszej sytuacji niż branie czynnego udziału w rozprawie, które może pozwolić na bardziej lub mniej skuteczną ale jednak obronę.

Jakie konsekwencję wyroku zaocznego?

Przede wszystkim wyrokowi zaocznemu Sąd z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Powód może udać się z takim wyrokiem po klauzulę wykonalności, a następnie do komornika i rozpocząć egzekucje świadczenia. Przy wyrokach „normalnych” Powód mógłby to zrobić dopiero po uprawomocnieniu się wyroku. W praktyce jest to o tyle istotne, że nawet jeżeli po otrzymaniu wyroku Pozwany podejmie próby obrony może okazać się, iż nim dowiedzie on swoich racji komornik już rozpocznie swoje działania.

Ponad to bardzo istotne są koszty związane z wydaniem wyroku zaocznego. Zgodnie z procedurą cywilną koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi Pozwany, choćby nawet wyrok zaoczny został uchylony chyba że niestawiennictwo Pozwanego było niezawinione lub że nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień Pozwanego.

Co jednak zrobić gdy już otrzymamy wyrok zaoczny?

W ciągu dwóch tygodni od odebrania wyroku zaocznego należy złożyć sprzeciw do Sądu, który wyrok ten wydał. Należy tu pamiętać, że sprzeciw taki powinien zawierać wszelkie zarzuty, które Poznany mógł zgłosić przed wdaniem się w spor, jak również wskazać okoliczności faktyczne i dowody na poparcie swoich racji. Jeżeli Pozwany złoży sprzeciw po terminie Sąd odrzuci sprzeciw.

Czy po złożeniu sprzeciwu komornik wciąż prowadzi egzekucję?

Niestety tak. Zasada jest, że samo złożenie sprzeciwu nie powoduje zawieszenia czy utraty rygoru natychmiastowej wykonalności i w tej sytuacji Powód (wierzyciel) może w dalszym ciągu egzekwować zasądzone świadczenie. Jest to kolejna bardzo dotkliwa konsekwencja dopuszczenia do sytuacji wydania wyroku zaocznego.

Należy wspomnieć, że choć taka sytuacja jest trudna i zapewne dyskomfortowa to istnieje możliwość zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności. Otóż Pozwany (dłużnik) może skierować do Sadu wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednak wniosek taki musi przekonać Sąd, że wyrok zaoczny został wydany niezgodnie z przepisami albo pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego.

Warto pamiętać, że w brew obiegowej opinii wyrok zaoczny może zapaść także w sprawie rozwodowej.

Aby uchronić się przed wydaniem przez Sąd wyroku zaocznego pozwany powinien złożyć do Sadu wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod jego nieobecność, wtedy Sąd nie może wydać wyroku zaocznego.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami).

Adwokat Warszawa

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.