Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej).

Adwokat Bartosz Obrębski 11:41:48 01-10-2019

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej.

Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko wyrok rozwodowy zawiera zawsze rozstrzygnięcie w sprawie władzy rodzicielskiej, alimentów, miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z rodzicem, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać po rozwodzie.

Logicznym wydaje się wysłuchanie dziecka w tak ważnych dla niego sprawach.

Zakaz przesłuchiwania dziecka jako świadka.

Przepisy kodeksu postępowania wprost zabraniają przesłuchania małoletniego, który nie ukończył 13 lat zaś dla dziecka stron bariera wiekowa wynosi 17 lat. Przesądza o tym treść art. 430 k.p.c. stanowiącego, że małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Odnosi się to jednak do sytuacji w jakiej miałoby dojść do przesłuchania dziecka jako świadka.

Wysłuchanie dziecka przez Sąd rodzinny.

Prawo przewiduje jednak możliwość wysłuchania dziecka jeżeli kwestie będące przedmiotem postępowania dotycząc bezpośrednio tego dziecka.

Zgodnie z art. 216 1 k.p.c. § 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Niewątpliwie za takie właśnie sprawy uznać należy władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania oraz kontakty z rodzicami.

Wiek dziecka i jego rozwój jako przesłanka wysłuchania.

Zatem gdy tylko rozwój i wiek dziecka pozwolą na przeprowadzenie wysłuchania należy zastanowić się nad przeprowadzaniem takiej czynności. Z pewnością dziecko powinno mieć wpływ na ukształtowanie przyszłego orzeczenia tak bardzo odnoszącego się do jego osoby.  

Warunki wysłuchania dziecka.

Należy również mieć na uwadze, że wysłuchanie takie najczęściej odbywa się w obecności psychologa oraz poza budynkiem Sądu. Pozwala to na stworzenie maksymalnego komfortów i bezpieczeństwa dla dziecka.  

Również o możliwości przeprowadzenia czynności oraz o sposobie formułowania pytań decyduje w takiej sytuacji psycholog.

Możliwość wysłuchania dziecka w innych sprawach rodzinnych.

Możliwość wysłuchania dziecka istnieje nie tylko w postępowaniu rozwodowym ale w każdym postępowaniu dotyczącym bezpośrednio dziecka.

 

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami).