Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej)

Spis treści

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej.

Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko wyrok rozwodowy zawiera zawsze rozstrzygnięcie w sprawie władzy rodzicielskiejalimentówmiejsca zamieszkania dzieckakontaktów z rodzicem, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwać po rozwodzie.

Logicznym wydaje się wysłuchanie dziecka w tak ważnych dla niego sprawach.

Zakaz przesłuchiwania dziecka jako świadka w sprawie rodzinnej w tym w sprawie rozwodowej.

Przepisy kodeksu postępowania wprost zabraniają przesłuchania małoletniego, który nie ukończył 13 lat zaś dla dziecka stron bariera wiekowa wynosi 17 lat. Przesądza o tym treść art. 430 k.p.c. stanowiącego, że małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków.

Odnosi się to jednak do sytuacji w jakiej miałoby dojść do przesłuchania dziecka jako świadka.

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rozwodowej.

Prawo przewiduje jednak możliwość wysłuchania dziecka jeżeli kwestie będące przedmiotem postępowania dotycząc bezpośrednio tego dziecka.

Zgodnie z art. 216 1 k.p.c. § 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Niewątpliwie za takie właśnie sprawy uznać należy władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania oraz kontakty z rodzicami.

Wiek dziecka i jego rozwój jako przesłanka wysłuchania w sprawie rozwodowej.

Zatem gdy tylko rozwój i wiek dziecka pozwolą na przeprowadzenie wysłuchania należy zastanowić się nad przeprowadzaniem takiej czynności. Z pewnością dziecko powinno mieć wpływ na ukształtowanie przyszłego orzeczenia tak bardzo odnoszącego się do jego osoby.  

Warunki wysłuchania dziecka w sprawie rozwodowej.

Należy również mieć na uwadze, że wysłuchanie takie najczęściej odbywa się w obecności psychologa oraz poza budynkiem Sądu. Pozwala to na stworzenie maksymalnego komfortów i bezpieczeństwa dla dziecka.  

Również o możliwości przeprowadzenia czynności oraz o sposobie formułowania pytań decyduje w takiej sytuacji psycholog.

Możliwość wysłuchania dziecka w innych sprawach rodzinnych.

Możliwość wysłuchania dziecka istnieje nie tylko w postępowaniu rozwodowym ale w każdym postępowaniu dotyczącym bezpośrednio dziecka.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami).

Adwokat Warszawa rozwód.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.