Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Wszystkie wpisy w blogu

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności. Dokonuje się to w stosunku do cudzej rzeczy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wskutek upływu określonego przedziału czasu.

Klauzule abuzywne

Stosowanie klauzul abuzywnych zawierających niekorzystne rozwiązania umowne, w rażący sposób narusza stan równowagi stron danego stosunku prawnego. Jako takie są surowo zabronione w stosunku do konsumentów przez obowiązujące przepisy prawa, które traktują je jako nieważne, a więc nie wywołujące żadnych skutków.

Cesja umowy

Skutkiem cesji umowy jest przelew wynikającej z niej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Odbywa się to w drodze umowy zawieranej pomiędzy wierzycielem a nabywcą.

Stalking – uporczywe nękanie

Stalking staje się przestępstwem coraz bardziej powszechnym. Ułatwia go w szczególności dynamiczny rozwój elektronicznych środków komunikacji, zwłaszcza internetowej, które w przekonaniu wielu sprawców zapewniają pełną anonimowość.

Podział majątku a rozwód

Zależność między rozwodem i podziałem majątku. Orzeczenie przez Sąd rozwodu powoduje ustanie wspólności majątkowej pomiędzy dotychczasowymi współmałżonkami.

Uprowadzenie rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie. Rodzicielskie uprowadzenie dziecka jest przestępstwem surowo zabronionym prze przepisy prawa karnego.

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Wydziedziczenie

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia? Wydziedziczenie dokonane w testamencie wyłącza krąg osób, które zostały nim objęte, od zachowku.