Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Dobra Osobiste

Zadośćuczynienie za krzywdę

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytuł…

Naprawienie szkody

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania s…

Zaniechanie naruszeń

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak również prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się …