Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Obrona w sprawach karnych

Reprezentujemy przed Sądem w sprawach karnych

W swojej praktyce adwokackiej prowadzę postępowania karne dla Klientów podejrzanych lub oskarżonych o czyny karalne.

Przygotowuję taktykę obrony oraz sporządzam  pisma procesowe takie jak zażalenia, wnioski dowodowe czy apelacje.

Moje doświadczenie zawodowe i poczynione obserwacje potwierdzają jak ważny jest aktywny udział obrońcy już od początkowej fazy postępowania karnego. Udział profesjonalnego obrońcy może uchronić Klienta przed grożącymi sankcjami ale też pomaga dogłębnie wyjaśnić wszelkie niejasności w sprawie.

Przykładowe czyny karalne, za popełnienie których mogą być prowadzone postępowania karne zgodnie z polskim Kodeksem Karnym, obejmują m.in.:

  • kradzież (art. 278 kk) – przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  • rozbój (art. 280 kk) – przemoc wobec osoby lub groźba jej użycia w celu zabrania mienia.
  • oszustwo (art. 286 kk) – wprowadzenie w błąd innej osoby w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  • uszkodzenie ciała (art. 157 kk) – spowodowanie u kogoś uszczerbku na zdrowiu.
  • zabójstwo (art. 148 kk) – pozbawienie życia innej osoby.
  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk) – przyczynienie się do śmierci osoby bez bezpośredniego zamiaru zabicia.


Te i inne czyny są przedmiotem procesów karnych, w których aktywna rola doświadczonego obrońcy jest kluczowa do ochrony praw i interesów oskarżonego.

Adwokat Warszawa prawo karne

Najczęściej zadawane pytania

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który może być zastosowany, jeżeli istnieją solidne dowody wskazujące na popełnienie przez Ciebie przestępstwa. Przesłanką do jego zastosowania jest obawa ucieczki, zatarcia śladów przestępstwa lub popełnienia kolejnego przestępstwa. Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejmuje sąd na wniosek prokuratora.

Jeśli nie stać Cię na wynajęcie adwokata, możesz ubiegać się o przyznanie obrońcy z urzędu. Należy złożyć wniosek do sądu lub prokuratora, który bada Twoją sytuację finansową i może przydzielić adwokata na koszt państwa. Obrońca z urzędu zapewnia pomoc prawną na równi z adwokatem prywatnym.

Oskarżenie publiczne to oskarżenie wniesione przez prokuratora w przypadku większości przestępstw, gdzie ochrona interesu społecznego wymaga interwencji państwa. Oskarżenie prywatne dotyczy przestępstw, które trafiają przed sąd dopiero po zgłoszeniu przez osobę pokrzywdzoną, np. gwałt lub zniesławienie. W oskarżeniu prywatnym to pokrzywdzony pełni rolę oskarżyciela.

Tak, każdemu przysługuje prawo do odwołania się od wyroku do sądu wyższej instancji. Należy złożyć apelację przez swojego obrońcę w określonym terminie po ogłoszeniu wyroku. Sąd drugiej instancji może zmienić wyrok, utrzymać go w mocy lub unieważnić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Środki zapobiegawcze mają na celu zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Do środków tych należą: tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, czy też obowiązek meldunkowy. Są one stosowane, gdy istnieją obawy co do postępowania oskarżonego.

Zawieszenie wykonania kary polega na odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności na określony czas próby, jeżeli sąd uzna, że skazany może się poprawić bez izolacji. Wniosek o zawieszenie można złożyć podczas procesu sądowego, a decyzję podejmuje sąd. Zawieszenie nie jest możliwe przy niektórych poważnych przestępstwach, takich jak zabójstwo.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Polecane artykuły

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045