Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Podział majątku dorobkowego przy rozwodzie

Podział majątku wspólnego

Przygotowuję Klientów i przeprowadzam w ich imieniu sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa.

Nasza pomoc obejmuje przygotowanie klientów do procesu, reprezentowanie  przed Sądami, a także dokładne przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów procesowych.

Analiza majątkowa, którą przeprowadzamy, ma na celu szczegółowe ustalenie składu i wartości majątku wspólnego, co jest kluczowe dla dokonania sprawiedliwego podziału. Dzięki temu nasi klienci mogą mieć pewność, że ich sprawy są prowadzone z należytą starannością i dokładnością. 

Jako Kancelaria adwokacka mieszcząca się w Warszawie prowadzimy sprawy na terenie stolicy ale również na obszarze całej Polski. Niezależnie od lokalizacji, stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem i indywidualne podejście do każdej sprawy, co pozwala nam efektywnie dbać o interesy naszych klientów.

Adwokat Warszawa sprawy rodzinne

Najczęściej zadawane pytania

Majątek dorobkowy to majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Obejmuje on zarówno dobra materialne, jak nieruchomości, samochody czy oszczędności, jak i wartości niematerialne, takie jak prawa autorskie. Majątek dorobkowy jest wspólną własnością małżonków, chyba że zostały zawarte inne ustalenia prawne.

Podział majątku wspólnego może być dokonany w każdym momencie po ustaniu wspólności majątkowej, czyli na przykład po orzeczeniu separacji lub rozwodu. Podział może być również zainicjowany przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku śmierci jednego z małżonków, majątek wspólny wchodzi w skład spadku.

Tak, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku na drodze ugody. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie umowy podziału majątku, którą należy notarialnie poświadczyć. Umowa taka staje się wiążąca po jej podpisaniu przez obie strony.

Sąd dokonuje podziału majątku wspólnego, biorąc pod uwagę wkład każdego z małżonków w jego powiększenie oraz ich potrzeby, na przykład związane z opieką nad dziećmi. Sąd stara się podzielić majątek równo, chyba, że okoliczności wskazują na potrzebę innego rozwiązania. Decyzje sądu mogą uwzględniać również zobowiązania długoterminowe małżonków.

Majątek wspólny małżonków, nabyty w trakcie trwania małżeństwa, jest dzielony na zasadzie równości, chyba że małżonkowie postanowią inaczej lub istnieją szczególne okoliczności uzasadniające inne rozwiązanie.

Długi nabyte w trakcie małżeństwa zazwyczaj są traktowane jako część majątku wspólnego i podlegają podziałowi w taki sam sposób jak majątek. Obie strony są odpowiedzialne za spłatę długów proporcjonalnie do przydzielonej im części majątku.

Czas trwania procesu sądowego dotyczącego podziału majątku może być zależy od wielu czynników, takich jak: skomplikowanie sprawy, ilość majątku do podziału, zaistnienie sporu między stronami dotyczącego wartości poszczególnych składników majątku. Proces może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat w skomplikowanych przypadkach. Współpraca stron i mediacja mogą znacznie skrócić ten czas.

Tak, każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji sądu w sprawie podziału majątku do sądu wyższej instancji. Odwołanie musi być złożone w określonym terminie, który wynosi zazwyczaj 14 dni od daty doręczenia wyroku. Sąd apelacyjny może zmienić, utrzymać w mocy lub unieważnić decyzję sądu pierwszej instancji.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Polecane artykuły

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045