Praktyka

Prawo Cywilne

Przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego.

Przygotowujemy w Państwa imieniu wszelkie pisma występujące w postępowaniu cywilnym. Pozwy sądowe – pozew jest w polskim systemie prawnym pierwszym pismem, które rozpoczyna postępowanie cywilne. St...

więcej

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowan...

więcej

Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy Państwu prowadzenie pertraktacji w Państwa imieniu z dłużnikami (lub wierzycielami). Oferujemy również przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wy...

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk...

więcej

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re...

więcej

Analiza umów

Przeprowadzamy analizę prawną umów Analizujemy pod względem prawnym i formalnym umowy, które chcą Państwo zawrzeć. Sprawdzamy czy umowy są zgodne z prawem polskim i międzynarodowym. W sposób jasny ...

więcej

Dobra Osobiste

Zaniechanie naruszeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak również prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się ...

więcej

Naprawienie szkody.

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania s...

więcej

Zadośćuczynienie za krzywdę.

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytuł...

więcej

Prawa Autorskie

Ochrona praw autorskich.

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające ...

więcej

Dochodzenie należności autorskich.

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystani...

więcej

Sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

Na zlecenie Klientów przygotowujemy lub analizujemy treść umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta chroniące z zabezpieczające...

więcej

Prawo Pracy

Roszczenia pracownicze.

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów...

więcej

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pomagamy Klientom w dochodzeni odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gma...

więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefo...

więcej

Spadki i postępowania spadkowe

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W ramach pomocy prawnej dokonujemy a...

więcej

Sprawy o zachowek.

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu uzyskanie przez Klienta zachowku. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy Klienta do przep...

więcej

Uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz unieważnienie testamentu.

W ramach usługi prowadzimy sprawy mające na celu uznanie osoby powołanej do dziedziczenia za niegodną. Prowadzimy również postępowania mające na celu unieważnienie testamentu w razie wystąpienia wą...

więcej

Podział majątku spadkowego.

W ramach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o dokonaniu podziału spadku. W ramach pomocy prawnej Klienta do prz...

więcej

Rozwody i sprawy rodzinne

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów). ...

więcej

Sparwy rozwodowe

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych. Pomagamy w bezpiecznym i pozytywnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wrażliwych postępowań jak...

więcej

Reprezentowanie w sprawach rodzinnych

Reprezentujemy w sprawach rodzinnych W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej zajmuję się szeroko rozumianym prawem rodzinnym.  Przygotowuję pisma procesowe w tym pozwy i wnioski inicj...

więcej

Sprawy o alimenty.

W ramach usługi oferujemy sporządzenie pozwu oraz prowadzenie sprawy o alimenty w tym o ich podwyższenie lub zmniejszenie. Oferujemy również prowadzenie spraw o wygaśniecie obowiązku alimentacyjneg...

więcej

Podział majątku dorobkowego.

Podział majątku wspólnego Przygotowuję Klientów i przeprowadzam w ich imieniu sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa. W ramach pomocy prawnej ...

więcej

Prawo Gospodarcze

Doradztwo prawne.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa handlowego. Oferujemy doradztwo w formie jednorazowych porad oraz stałej obsługi prawnej. Adw...

więcej

Przygotowywanie i opiniowanie pism.

Prowadzimy przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów prawnych w tym umów cywilnoprawnych, regulaminów, statutów, ugód.  W ramach współpracy przygotowujemy wszelką dokumentacje prawną koniecz...

więcej

Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

Kancelaria prawna prowadzi w Państwa imieniu sprawy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zakładania spółek prawa handlowego. Przygotowujemy umowę spółki...

więcej

Dochodzenie roszczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu windykacji należności. Reprezentujemy Państwa interesy w postępowaniach: nakazowym – mającym na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty; zabezpieczającym – ...

więcej

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, ...

więcej

Przygotowywanie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzut...

więcej

Wystosowywanie wezwań.

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.   Adwokat Warszawa prawo gospodarcze Kontakt pod num...

więcej

Postępowania upadłościowe i likwidacyjne.

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Kompletujemy dokumentację oraz przygotowujemy i składamy stosowny wniosek o upadłość. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Sądem or...

więcej

Windykacja należności.

Oferujemy dochodzenie na rzecz Klienta należności w tym prowadzenie rokowań przedsądowych, prowadzenie postępowania w tym uzyskiwanie zabezpieczeń należności na rzecz Klienta oraz wspieranie interesów...

więcej

Prawo Karne

Obrona w sparwach karnych.

Obrony w sprawach karnych W swojej praktyce adwokackiej prowadzę postępowania karne dla Klientów podejrzanych lub oskarżonych o czyny karalne. Przygotowuję taktykę obrony oraz sporządzam&nbs...

więcej

Sporządzenie pism procesowych.

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia). Przygotowujemy rów...

więcej

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia. Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o ...

więcej