Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Praktyka

Prawo Cywilne

Doradztwo prawne

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk…

więcej »

Reprezentowanie Klientów przed Sądami

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re…

więcej »

Analiza umów

Przeprowadzamy analizę prawną umów Analizujemy pod względem prawnym i formalnym umowy, które chcą Państwo zawrzeć. Sprawdzamy czy umowy są zgodne z prawem polskim i międzynarodowym. W sposób jasny …

więcej »

Dobra Osobiste

Zaniechanie naruszeń

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak również prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się …

więcej »

Naprawienie szkody

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania s…

więcej »

Zadośćuczynienie za krzywdę

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytuł…

więcej »

Prawa Autorskie

Ochrona praw autorskich

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające

więcej »

Dochodzenie należności autorskich

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystani…

więcej »

Prawo Pracy

Roszczenia pracownicze

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów…

więcej »

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefonu.

więcej »

Spadki i postępowania spadkowe

Sprawy o zachowek

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach o zachowek. Oferujemy wsparcie w uzyskaniu należnego zachowku, reprezentując klientów na każdym etapie postępowania.

więcej »

Rozwody i sprawy rodzinne

Pozew, sprawy o alimenty Warszawa

W ramach usługi oferujemy sporządzenie pozwu oraz prowadzenie sprawy o alimenty w tym o ich podwyższenie lub zmniejszenie. Oferujemy również prowadzenie spraw o wygaśniecie obowiązku alimentacyjneg…

więcej »

Prawo Gospodarcze

Dochodzenie roszczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu windykacji należności. Reprezentujemy Państwa interesy w postępowaniach: nakazowym – mającym na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty; zabezpieczającym

więcej »

Stała obsługa prawna

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą

więcej »

Przygotowywanie pism procesowych

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzut…

więcej »

Wystosowywanie wezwań

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.   Adwokat Warszawa prawo gospodarcze Kontakt pod num…

więcej »

Prawo Karne

Obrona w sprawach karnych

Obrony w sprawach karnych W swojej praktyce adwokackiej prowadzę postępowania karne dla Klientów podejrzanych lub oskarżonych o czyny karalne. Przygotowuję taktykę obrony oraz sporządzam…

więcej »

Sporządzenie pism procesowych

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia). Przygotowujemy rów…

więcej »

Reprezentowanie pokrzywdzonego

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia. Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o …

więcej »