Dobra Osobiste

Zadośćuczynienie za krzywdę

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytułu doznanej krzywdy na skutek naruszenia dóbr osobistych Klienta.

Naprawienie szkody.

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania skierowane są zarówno na doprowadzenie do polubownego zażegnania sporu jak również prowadzenia postępowań sądowych zmierzających do naprawienia szkody.

Zaniechanie naruszeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak równie z prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się również doprowadzenie do usunięcia treści naruszających dobra osobiste Klienta z przestrzeni w jakiej doszło do naruszenia.