Dobra Osobiste

Zadośćuczynienie za krzywdę.

W ramach świadczonej pomocy pomagamy Klientom w dochodzenie roszczenia z tytułu wyrządzonej bezprawnych działaniem szkody niemajątkowej. Pomagamy ustalić wysokość przysługującego roszczenia z tytuł...

więcej

Jakie uprawnienia istnieją w związku z dobrami osobistymi?

Czym są dobra osobiste i jakie dają uprawnienia ? Dobra osobiste są prawnie chronionymi wartościami. W art. 23 Kodeksu cywilnego znajduje się przykładowy katalog dóbr osobistych. Dobrem osobist...

więcej

Zaniechanie naruszeń.

W ramach pomocy prawnej oferujemy prowadzenie sprawy przed Sądem jak również prowadzenie negocjacji majach na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych Klienta. W ramach naszych działań mieści się ...

więcej

Naprawienie szkody.

W wypadku wystąpienia po stronie Klienta szkody majątkowej (w tym utraty dochodu) w wyniku naruszenia jego dóbr osobistych pomagamy Klientom w dochodzeniu stosownego odszkodowania. Nasze działania s...

więcej

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszonych dóbr osobistych oraz chronimy przed ich naruszeniem.