Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Spadki i postępowania spadkowe

Dział spadku

Jak odbywa się dział spadku? Dział spadku ma na celu zniesienie wspólności majątku spadkowego i wskazanie, jakie poszczególne, wchodzące w jego skład przedmioty majątkowe przypadną na wyłączną własność poszczególnych spadkobierców.

Dowiedz się więcej »

Stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest prawne potwierdzenie stanu majątkowego spadkobiercy, oraz kręgu spadkobierców powstałego wskutek zdarzenia prawnego, jakim jest otwarcie spadku, co następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Dowiedz się więcej »

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, mającą na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, przed dokonywaniem przez niego rozporządzeń swoim majątkiem, które byłyby sprzeczne z ich interesami. Jest on uregulowany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Dowiedz się więcej »

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłej osobie. Obejmuje przepisy dotyczące sposobu przekazywania praw i obowiązków majątkowych, zarówno na podstawie testamentu, jak i ustawowego porządku dziedziczenia. Prawo spadkowe określa, kto i w jakiej kolejności jest uprawniony do dziedziczenia, jakie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców oraz jakie procedury należy przeprowadzić, aby formalnie nabyć spadek.

W ramach prawa spadkowego wyróżnia się m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, które jest pierwszym krokiem do formalnego uznania praw spadkobierców. Prawo spadkowe reguluje także kwestie związane z podziałem majątku spadkowego, w tym rozliczenie długów i zobowiązań spadkowych, a także zasady dochodzenia zachowku, który przysługuje najbliższym członkom rodziny pominiętym w testamencie. Ponadto, prawo spadkowe zajmuje się sprawami dotyczącymi unieważnienia testamentu, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz ochroną praw spadkobierców w sytuacjach konfliktowych.

Postępowania spadkowe

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z postępowaniami spadkowymi. Wśród nich znajdują się:

  • Stwierdzenie nabycia spadku – pomagamy klientom w przygotowaniu i złożeniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku.
  • Podział majątku spadkowego – prowadzimy negocjacje i mediacje mające na celu polubowny podział majątku spadkowego, a w razie potrzeby reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.
  • Dochodzenie zachowku – pomagamy w dochodzeniu roszczeń o zachowek, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, a także reprezentujemy klientów zobowiązanych do jego zapłaty.
  • Uznanie za niegodnego dziedziczenia i unieważnienie testamentu – przeprowadzamy szczegółową analizę sprawy, przygotowujemy odpowiednie wnioski oraz reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach dotyczących niegodności dziedziczenia i unieważnienia testamentów.
  • Ochrona praw spadkobierców – doradzamy w zakresie praw i obowiązków spadkobierców, pomagając w sprawach związanych z długami spadkowymi oraz innymi zobowiązaniami zmarłego.

Przebieg postępowania spadkowego Warszawa

Przebieg postępowania spadkowego w Warszawie rozpoczyna się od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie Rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wniosek ten powinien zawierać dane spadkodawcy, spadkobierców, a także informacje dotyczące ewentualnych testamentów. Sąd następnie wyznacza termin rozprawy, na której zostają przedstawione dowody i dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia. Może to obejmować między innymi akty stanu cywilnego, testament czy oświadczenia świadków. Podczas rozprawy sąd ocenia zgromadzone dowody i wysłuchuje uczestników postępowania. Jeśli wszystkie formalności są spełnione, a przedstawione dowody są wystarczające, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które określa, kto jest spadkobiercą i jakie udziały mu przysługują. 

Alternatywnie, możliwe jest również sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przy udziale kancelarii notarialnej. Akt poświadczenia dziedziczenia można sporządzić, gdy między spadkobiercami nie ma sporów co do dziedziczenia, wszyscy są zgodni co do sposobu podziału spadku oraz przedłożone zostały wszystkie niezbędne dokumenty. Jest to szybsze i mniej formalne rozwiązanie, jednak w przypadku jakichkolwiek sporów, braku zgody między spadkobiercami lub wątpliwości co do testamentu, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego.

Nasza kancelaria wspiera klientów na każdym etapie tego procesu, pomagając w przygotowaniu wniosków, reprezentacji przed Sądem oraz w skutecznym dochodzeniu praw spadkowych. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne oraz analizę sytuacji prawnej klienta, minimalizując stres i ryzyko błędów formalnych podczas postępowania spadkowego.

Dokumenty potrzebne podczas postępowania spadkowego

Podczas postępowania spadkowego konieczne jest zgromadzenie i przedstawienie kilku kluczowych dokumentów. Przede wszystkim należy dostarczyć akt zgonu spadkodawcy, który jest podstawowym dowodem potwierdzającym śmierć osoby, po której dziedziczymy. Kolejnym istotnym dokumentem jest testament, jeśli spadkodawca taki sporządził – jego autentyczność może być badana przez Sąd. Niezbędne są również akty stanu cywilnego, takie jak akty urodzenia spadkobierców, akt małżeństwa spadkodawcy, a także ewentualne akty rozwodowe, które potwierdzają więzi rodzinne i prawa do dziedziczenia. W niektórych przypadkach konieczne może być dostarczenie dokumentów potwierdzających prawa majątkowe spadkodawcy, takie jak akty notarialne dotyczące nieruchomości, umowy darowizny, dokumenty bankowe czy inne potwierdzające posiadanie określonych składników majątku. W razie potrzeby, nasza kancelaria wspiera klientów w kompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, zapewniając profesjonalne doradztwo i pomoc prawną na każdym etapie postępowania spadkowego.

Sprawy spadkowe Warszawa - czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Zrozumienie i właściwe stosowanie przepisów prawa spadkowego jest kluczowe dla sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu dziedziczenia. Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski w Warszawie zapewnia indywidualne podejście, starając się jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów na każdym etapie postępowania spadkowego. Działamy ze starannością i profesjonalizmem, dbając o pełną zgodność z przepisami prawa spadkowego i jak najszybsze rozwiązanie sprawy. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy prawniczej możemy skutecznie wspierać klientów w nawet najbardziej złożonych postępowaniach spadkowych.