Prawo Karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia.

Sporządzenie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowych takich jak akt oskarżenia, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje.

Bronienie w sparwach karnych.

Wramach usługi oferujemy przygotowanie oraz prowadzenie obrony podejrzanego oraz oskarżonego (obwinionego) w procesie karnym przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym.