Prawo Cywilne

Analiza umów

Dokonujemy analizy zawartych umów jak również projektów umów mających być zawartych w przyszłości. Analiza obejmuje wykrycie ryzyk związanych z danym typem umowy oraz zabezpieczenie interesów Klien...

więcej

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowan...

więcej

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk...

więcej

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re...

więcej

Rygor natychmiastowej wykonalności.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ? Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny. ...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu (online). Doradz...

więcej

Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy Państwu prowadzenie pertraktacji w Państwa imieniu z dłużnikami (lub wierzycielami). Oferujemy również przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wy...

więcej

Dowody w sprawie o rozwód.

Dowody w sprawie o rozwód, co może być dowodem ? Ustawodawca nie określił dokładnie co może być dowodem w sprawach cywilnych to też strona postępowania ma dość dużą swobodę w zgłaszaniu wniosków o...

więcej

Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka.

Sąd orzekając rozwód orzeka o miejscu zamieszkania dziecka.   Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje problem określe...

więcej

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb Klienta.